Tariffgebyr

Bakgrunn for ordningen:

Ordningen er hjemlet i Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) § 4e.
Tariffgebyret skal sikre EL og IT forbundets administrasjon av akkordavtalene i bransjen. Innbetalingen går til EL og IT forbundets lokale distriktskontorer.

Hvem ordningene gjelder for?

Ordningen gjelder for bedrifter hvor tariffavtalen er gjort gjeldende. Bedrifter som er bundet av ordningen, skal innbetale tariffgebyr for samtlige arbeidstakere med arbeidsforhold regulert av tariffavtalen.

Med samtlige arbeidstakere menes EL og IT forbundets medlemmer samt eventuelle uorganiserte arbeidstakere (også lærlinger, arbeidstaker uten fagbrev).

Bedriften skal for hver lønnsperiode betale 0,3 % i tariffgebyr beregnet ut ifra et beregningsgrunnlag basert på samlet lønnsmasse innen LOK-området.

Tariffgebyret beregnes i prosent av (heretter kalt beregningsgrunnlaget)

1. Timelønn (§ 3 A, B, C, D og E) inkl. fagarbeidertillegg
2. Akkordlønn (akkordoverskudd, akkordoppgjør § 4 A og B), produktivitetslønn onshore (forskudd og overskudd) § 4 C
3. Produktivitetslønn skip (forskudd og overskudd) § 4 D
4. Lønn for arbeid som ikke utføres i akkord
5. Lønn under sykdom i arbeidsgiverperioden

Som det fremkommer av overstående skal ikke overtidstillegg, høyde-, og smusstillegg samt bastillegg inngå i beregningsgrunnlaget.

Innbetalingstidspunktene

15. januar
15.mars
15. juli
15. november
15. mai
15.september

Midlene innbetales på den måten organisasjonene har fastsatt og forfaller den 15. i hver termin.

Innbetalingsmåte

Giroblanketter vil bli tilsendt fra EL og IT Forbundet lokalt.
Giroene blir tilsendt hver annen måned. Man følger de vanlige terminer for innbetaling av skatt- og arbeidsgiveravgift. Det er ingen løpedager på innbetalingene.

Ved manglende innbetalinger og/eller innberetning av beregningsgrunnlag, vil det forrige beregningsgrunnlaget bli brukt.

I henhold til avtale mellom partene tillegges denne summen 10 %.

Felles informasjonsskriv NELFO - EL og IT

Landsoverenskomsten for elektrofagene | § 4E. Tariffgebyr