0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Elektromontørenes forening forholder seg til EL & IT forbundets vedtekter for ”Klubber” og egne statutter.

Vedtekter for EL & IT forbundet:

Vedtekter for klubber

Som hovedregel skal alle medlemmer ansatt i en virksomhet, uavhengig om denne er landsdekkende eller lokalisert på ett eller flere
steder, organiseres i en felles organisasjonsenhet. Denne organisasjonsenheten kalles «klubb».
 
Følgende kriterier er lagt til grunn for oppretting av klubber:
 
 • Det opprettes som hovedregel en klubb per bedrift/selskap – eller der hvor overenskomst er gjort gjeldende.
 • Der dette ikke er optimal organisering på grunn av at bedriften for eksempel er organisert i et konsern, kan forbundsstyret gjøre følgende unntak:
 • Klubb kan etableres pr virksomhet innenfor rammen av følgende definisjoner:
 • Minste virksomhet er et selskap eller regnskapsmessig utskilt enhet med tilsvarende beslutningsmyndighet
 • Kan være flere selskap med felles eier.
 • Kan være et konsern.
 • Kan være selskap med et eller flere datterselskap.
 • I særskilte tilfeller kan det være et regionalt regnskapssted med beslutningsmyndighet.
En klubb som omfatter medlemmer med ansettelses/fast arbeidsstedsadresse i mer enn ett distrikt, kan komme inn under begrepet landsomfattende klubb.
En landsomfattende klubb har tilsvarende rettighet som et distrikt når det gjelder spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår for sine medlemmer. Jfr. § 2.2.1
 

§ 2.2.1 Oppgaver

Klubbenes oppgaver:
 1. Arbeide for det formål og etter de retningslinjer og synspunkter som går fram av forbundets vedtekter og prinsipp- og handlingsprogram, fastsetter behovet for økonomi, og ansette nødvendig personale.
  Gjeldende tariffavtale legges til grunn ved ansettelser. Konsekvensen av at en ansetter, vil være at en person ikke kan være ansatt og samtidig inneha verv i klubb-, distrikts-, forbundsstyre eller landsstyre,
  men kan velges som delegat til landsmøtet.
 2. Arbeide aktivt for å organisere alle arbeidstakere som kommer inn under klubbens organisasjonsområde.
 3. Ivareta medlemmenes interesser på arbeidsplassen.
 4. Opprette avdelinger i henhold til § 2.2.12. el & it forbundets vedtekter del 2
 5. Sørge for at det blir valgt stedstillitsvalgte hvor dette er ønskelig.
 6. Fremme opplysningsarbeid og gjennomføre kurs for medlemmer og tillitsvalgte.
 7. Utføre oppdrag som blir gitt av forbund, distrikt eller fagforening.
 8. Samle inn lønnsstatistikk til bruk i forbundet, distriktet eller fagforeningen.
 9. Bistå medlemmene eller deres etterlatte med saksbehandling og informasjon i forbindelse med forsikringssaker, i samsvar med gjeldende forsikringsordninger.
 10. Behandle spørsmål om opptak, overføring eller utelukking av medlemmer.
 11. Nominere delegater til landsmøtet overfor distriktene. En klubb eller fagforening kan nominere delegater til de distrikter den har medlemmer i. De nominerte delegater må ha geografisk tilhørighet i det distriktet de skal representere.
 12. Påse at et medlem ikke utnytter et annet, særlig når det arbeides fellesakkord, og forøvrig bidra til at det hersker et godt og kollegialt forhold mellom medlemmene i klubben.
 13. Forberede lønnskrav og ordne konflikter ifølge forbundets vedtekter.
 14. Landsomfattende klubber har myndighet til å fremme tarifforslag for sine medlemmer.
 15. Foreta eventuelle bevilgninger.
 16. Arbeide for full likestilling mellom kjønnene.

§ 2.2.2 Medlemskap

 1. Med unntak som er nevnt i forbundets vedtekter § 1.3 pkt. 2, kan alle arbeidstakere, som kan godtgjøre at de har arbeid i et av de arbeidsområdene som hører inn under
  klubbens organisasjonsområde, bli medlem av klubben, dersom ikke annet er bestemt av forbundsstyret. Blir de opptatt, er de medlemmer av forbundet.
 2. Vilkårene for medlemskap er for øvrig at medlemmet aksepterer klubbens, forbundets, distriktets og Landsorganisasjonens vedtekter og vedtak i samsvar med disse.
 3. Om en gir uriktige opplysninger eller unnlater å gi opplysninger av betydning for medlemskapet når en blir tatt inn som medlem og på den måten villeder klubben,
  kan medlemskapet bli omgjort uten at en har krav på å få tilbake kontingent eller avgift som er betalt.
  Før omgjøring av slikt medlemskap må vedkommende få anledning til å forklare seg. el & it forbundets vedtekter del 2
 4. Blir det strid om et medlem har rett til å bli tatt opp eller bli stående i klubben, treffer medlemsmøtet/representantskapsmøtet avgjørelse i saken. Avgjørelsen kan påklages til forbundsstyret.
 5. 5. Blokade- eller streikebrytere kan ikke bli medlem i klubben før søknad er godkjent av forbundsstyret. (Jfr. vedtektene § 1.3 pkt. 2b).

§ 2.2.3 Medlemskontingent

 1. Medlemskontingent til forbundet, distriktene og klubbene er fastsatt i forbundets vedtekter § 1.18. Kontingenten trekkes av arbeidsgiver eller på den måten forbundsstyret bestemmer.
  Klubber kan utligne ekstrakontingent. Slik kontingent skal fortrinnsvis bygge på de samme prinsipper som § 1.18 pkt. 2, det vil si at den fastsettes som en prosentsats.
 2. Kontingentinnbetaling og kontingentfritak er fastsatt i forbundsvedtektene, henholdsvis § 1.19 og § 1.20.
 3. Alle medlemmer må betale kontingent hver måned, dersom annet ikke er avtalt.
 4. Ved kontingentfritak etter forbundsvedtektene § 1.20 skal forbundet påse at medlemmene selv sørger for innbetaling avpremie til forsikringsordningene de deltar i.
 5. Skylder et medlem kontingent eller forsikringspremie for mer enn 2 måneder, plikter klubben å underrette medlemmet om forholdet, før medlemskapet
  strykes og meldes distriktet og forbundet.

§ 2.2.4 Økonomi

 1. Forbundet kan, etter vedtatte regler, gi tilskudd til klubbene. Ved andel av den landsmøtefattede kontingenten på 100 000 kroner eller mer skal klubbens regnskap
  revideres av registrert revisor/fagrevisor. Forbundsstyret har når som helst rett til å la et klubbregnskap kontrolleres ved hovedkasserer eller den som forbundsstyret måtte bemyndige.
 2. Dersom utgiftene ved klubbens aktivitet og drift ikke dekkes av driftstilskuddet fra forbundet, må klubben selv sørge for dekning av overskytende del.
 3. Revisor, eller den han utpeker, plikter å være tilstede på de møter hvor regnskapene godkjennes.
 4. Kontrollkomiteen har til enhver tid uanmeldt rett til å få seg framlagt klubbens regnskap, regninger og bilag, styreprotokoller og andre saker som har betydning for klubbens økonomiske forhold.
  Fra kontrollkomiteens møter settes det opp protokoll som el & it forbundets vedtekter del 2 i undertegnet stand legges fram for styret. Protokollen legges fram på de møter der regnskapene godkjennes.
  Klubben kan vedta ekstra funksjoner for kontrollkomiteen i tillegg til det som er beskrevet i vedtektene.
 5. Kontrollkomiteen skal være tilstede på de møter hvor regnskapene godkjennes.

§ 2.2.5 Kassereren

Kassereren har ansvaret for at klubbens regnskaper og medlemsfortegnelse blir ført etter ett av forbundsstyregodkjent system. I kassabøkene skal nøyaktig innføres enhver inntekt og utgift med angitt dato.
Alle utgiftsbilag underskrives av to som har prokura. Ingen penger må heves uten etter anvisning av leder eller en som styret har gitt fullmakt. Klubbene skal avslutte sine regnskaper med kalenderåret.
Avskrift av årsregnskapene for alle kasser i landsomfattende klubber sendes forbundet i revidert stand. De andre klubbene sender avskrift av sine årsregnskaper for alle kasser i revidert stand til fagforening/
distrikt. (Jfr. retningslinjer for regnskapsførsel). Dersom regnskapene ikke er mottatt innen utgangen av april, skal grunnen til forsinkelsen tas opp med klubben.
Finner forbundsstyret at det ikke er saklig grunn for eventuell regnskapsmangel, eller det er påvist misligheter av noen art, kan forbundsstyret sperre klubbens konti til de klanderverdige forhold er brakt i orden.
En slik avgjørelse kan klubbstyret innanke for landsstyret. Klubbene er ansvarlige for at mottatte kontingent- og medlemslister oppbevares og behandles slik at de ikke kommer uvedkommende i hende.
Mottatt kontingent skal oppbevares i bank eller på tilsvarende betryggende måte.
 

§ 2.2.6 Årsmøte og medlemsmøter/representantskapsmøter

 1. Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og kan organiseres i en representantskapsordning. Representantskapet består av klubbstyret samt en forholdsmessig representasjon.
  Til representantskapet bør både kvinner og menn velges. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av februar måned. Årsmøte blir kunngjort med minst seks ukers varsel.
  Foreløpig dagsorden skal gå fram av kunngjøringen. Forslag som ønskes tatt opp i møtet sendes styret senest fire uker før møtet skal holdes.
  Den endelige dagsorden med styrets innstilling til alle saker som skal behandles på møtet kunngjøres senest to uker før møtet skal holdes. Andre saker enn de som er ført opp kan ikke behandles. el & it forbundets vedtekter del 2

  Årsmøtet skal:
  • behandle klubbens årsberetning
  • behandle klubbens reviderte regnskaper
  • vedta budsjett
  • behandle innkomne forslag
  • foreta valg
    
 2. Årsmøtet foretar valg av styre. Styrets funksjonstid er to år, dog slik at halvparten av styrets medlemmer er på valg hvert år. Første gang avgjøres funksjonstiden ved loddtrekning.
  Styret skal bestå av leder, nestleder, kasserer, sekretær og verneombud/ hovedverneombud så fremt vedkommende er medlem i forbundet, samt det antall styremedlemmer som årsmøtet bestemmer.
  Som et av styrets medlemmer skal det velges en ungdomsrepresentant med personlig vararepresentant. Det velges så mange vararepresentanter som årsmøtet bestemmer.
  I klubber med så lavt medlemstall at det ikke er grunnlag for valg av nestleder tilfaller dette vervet sekretæren.
  I bedrifter med mer enn tre lærlinger eller der det er opprettet ungdomsutvalg bør en avdisse velges inn i styret. Til styret bør det velges både kvinner og menn.
  Straks et valg er foretatt innrapporteres dette til distriktets/ distriktenes styre, likeledes meddeles dette i skriftlig form til bedriftens ledelse.
 3. Valgene foregår ved hemmelig avstemning dersom en av de frammøtte krever det, og det er mer enn en kandidat. For å bli valgt, må en ha fått flertall (over halvparten) av de avgitte stemmer.
  Oppnås ikke dette ved første gangs avstemning, foretas bundet valg mellom de to som har fått flest stemmer. Blir det ved siste valget stemmelikhet, foretas loddtrekning.
  Ved valg av klubbstyre i bedrifter hvor arbeidsoppdrag kan være til hinder for naturlig deltakelse i klubbens årsmøter, gis det, etter spesielle regler fastsatt av forbundsstyret,
  adgang til valg av klubbstyre ved en kombinasjon av vanlig valgprosedyre på årsmøtet (stemmeavgivning) og forhåndstemming per post (poststemming).
 4. Dersom klubbens driftsbudsjett er mindre enn 100 000 kroner velges det to regnskapskyndige revisorer. (Jfr. § 2.2.4.) Funksjonstiden er to år, likevel slik at en står på valg ved hvert årsmøte.
  Første gang avgjøres funksjonstiden ved loddtrekning. Det vises for øvrig til § 2.2.6 pkt. 3. Klubben skal, uavhengigav om de etter vedtektene er pålagt å ha registrert revisor/ fagrevisor,
  velge en kontrollkomité bestående av to medlemmer. Funksjonstiden er to år, likevel slik at en står på valg hvert årsmøte. Første gang avgjøres funksjonstiden ved loddtrekning.
 5. Et medlem har plikt til å ta på seg tillitsverv som klubben eller forbundet velger det til.
 6. Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller minst 1/4 av medlemmene krever det. Forbundsstyret kan også forlange innkalt til ekstraordinært årsmøte.
  På det ekstraordinære årsmøtet kan bare behandles de saker som har vært årsaken til innkallingen. Slikt årsmøte kan innkalles med en ukes varsel.
 7. I god tid før årsmøte skal det på medlemsmøte velges en valgkomité. (I denne sammenheng regnes også årsmøte som medlemsmøte.)
  Medlemsmøte/representantskapsmøte holdes så ofte styret gjør vedtak om det. Forslag til dagsorden vedtas av styret og skal kunngjøres med minst tre ukers varsel.
  Foreløpig dagsorden skal gå fram av kunngjøringen. Forslag som ønskes tatt opp i møtet sendes styret senest to uker før møtet skal holdes.
  Den endelige dagsorden med styrets innstilling til alle saker som skal behandles på møtet kunngjøres senest en uke før møtet skal holdes. Andre saker enn de som er ført opp kan ikke behandles.
  I særskilte tilfeller som krever rask avklaring kan styret fravike nevnte frister.
 8. På ordinære og ekstraordinære årsmøter, samt på medlemsmøter/ representantskapsmøter, avgjøres alle saker med et flertall (over halvparten) av de avgitte stemmer.
  I tilfelle stemmelikhet er forslaget forkastet. Gjelder saken utelukking av medlemmer, gjelder reglene fastsatt i § 2.2 pkt. 14.

§ 2.2.7 Styret

 1. Klubben ledes av et styre valgt av årsmøtet.
 2. Styret leder klubben i samsvar med vedtektene, landsmøtets og årsmøtets vedtak.
 3. Lederen har det daglige ansvaret for klubben.
 4. Nestlederen skal fungere som leder dersom denne har forfall.
 5. Sekretæren fører møteprotokoller og besørger korrespondansen i samråd med lederen.
 6. Kassereren har ansvaret for at økonomifunksjonen i klubben blir ivaretatt etter regler fastsatt av forbundsstyret.
 7. Styret er vedtaksført når minst 2/3 er til stede. Er det stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.
 8. Styret har til enhver tid rett til å kreve regnskapene framlagt. Forbundsstyret kan videre kreve at regnskapene skal gjennomgås av Landsorganisasjonens revisjonskontor. el & it forbundets vedtekter del 2
 9. Styret skal underrette distriktet om alt viktig som skjer i klubben, og innen 1 måned etter årsmøtet sende distriktet og forbundsstyret protokollen med gjenpart av de regnskaper og budsjett som har vært framlagt.

§ 2.2.8 Avstemningsregler

 1. Ved avstemning over endringer i tariffavtaler eller lønnsregulativ skal stemmesedlene forsegles og oppbevares av styret eller stemmestyret i klubben, om slikt er valgt,
  inntil avstemningen innen tariffområder er avsluttet for alle som skal delta i den.
 2. Styret eller stemmestyret foretar deretter opptelling og fører resultatet inn i protokoll. Både stemmesedler og resultatet av avstemningen oversendes fagforening eller distrikt.
  Avstemningsresultatet må ikke i noen form offentliggjøres før forbundet har gjort vedtak om det. Stemmesedlene oppbevares inntil forhandlingsresultatet er godkjent.
 3. Rett til å delta i avstemningen har alle medlemmer som endringen gjelder.
 4. Alle stemmeberettigede medlemmer har stemmeplikt.
 5. Medlemmer som under arbeidsstans uten gyldig grunn lar være å stemme over forslag om endringer i tariffavtaler eller lønnsregulativ, mister retten til fortsatt stønad.
  Tvister mellom en klubb og medlemmene om denne bestemmelsen avgjøres av forbundet.
 6. For øvrig gjelder § 1.15 i forbundets vedtekter.
 7. Blir det tvist mellom en klubb og forbundet om bruken av avstemningsreglene, avgjør Landsorganisasjonens sekretariat tvisten.

§ 2.2.9 Arbeidsstans

 1. Har forbundet vedtatt å iverksette arbeidsstans, eller en lockout er varslet, velger alle klubber som berøres av arbeidsstansen en streike- eller lockoutkomité.
  Omfatter arbeidsstansen flere klubber innenfor samme fagforening eller distrikt, kan forbundsstyret bestemme at konflikten skal administreres av fagforeningen eller distriktet.
  Dersom forbundsstyret ikke har besluttet noe annet, fordeler fagforeningen eller distriktet konfliktstønaden og øver den kontroll som er nødvendig under arbeidsstansen.
 2. Så lenge arbeidsstansen varer, må ingen ta arbeid i bedrifter som omfattes av stansen, eller i bedrifter hvor det er erklært ubetinget sympatiaksjon. Den som gjør det er blokade- eller streikebryter.
  Melding om slike forhold skal uten opphold rapporteres til forbundsstyret. el & it forbundets vedtekter del 2
 3. 3. Forbundsstyret treffer avgjørelse i hvert enkelt tilfelle om navnene på streike- eller blokadebryterne skal offentliggjøres.
 4. Tar medlemmene annet arbeid må de gi melding om dette til klubben. Så lenge medlemmet har slikt arbeid faller stønaden under arbeidsstansen bort.
 5. Ingen organisert arbeidstaker må søke arbeid etter endt streik eller lockout før alle medlemmer i bedriften som var med i arbeidsstansen har fått igjen arbeidet sitt.
  Den som tar arbeid i strid med dette rammes av bestemmelsene i pkt. 2 i denne paragraf. I særlige tilfeller kan forbundsstyret gjøre unntak.
 6. Bare de medlemmer som interessetvisten gjelder har stemmerett i spørsmål om iverksetting, avslutning eller fortsetting av en arbeidsstans.
 7. Ved alle avstemninger følges reglene i § 2.2.10 i disse vedtekter og for øvrig avstemningsreglene i forbundets vedtekter § 1.15.

§ 2.2.10 Klubbens plikter overfor forbundet og LO

 1. Klubbens særvedtekter, jfr. § 2.2.12, må ikke inneholde noe som strider mot forbundets eller Landsorganisasjonens vedtekter, formål eller lovlige vedtak.
 2. Alle former for aksjoner som en eller flere klubber vil sette i gang, må på forhånd meldes til forbundet.

§ 2.2.11 Oppløsing av klubben

 1. Klubben kan bare oppløses etter vedtak i forbundsstyret.
 2. Om klubben oppløses, tilfaller alltid klubbens aktiva distriktet(ene) eller fagforeningen, om ikke forbundsstyret gjør vedtak om noe annet.

§ 2.2.12 Særvedtekter

 1. Om klubben finner det nødvendig har den rett til å gjøre vedtak om tillegg til disse vedtekter for sin lokale virksomhet. Jfr. § 2.2.10. Disse skal legges fram for forbundsstyret til godkjenning.
 2. Gjennom særvedtekter kan klubbene opprette avdelinger. Avdelingens ansvarsområde skal klart framgå av særvedtektene. I tillegg skal forbundets vedtekter for avdelinger inngå i disse.
 3. Gjennom særvedtekter kan klubbene opprette representantskap. Representantene velges av medlemmene de representerer. el & it forbundets vedtekter del 2

§ 2.2.13 Suspensjon fra tillitsverv

 1. Såfremt en tillitsvalgt gjør seg skyldig i straffbar eller ukollegial handling kan styret med alminnelig flertall suspendere vedkommende fra tillitsverv.
 2. Slik suspensjon skal straks innberettes til forbundsstyret til godkjenninginntil representantskaps-/medlemsmøte blir holdt.
 3. Godkjenner forbundsstyret suspensjonen, velger styret seg imellom, inntil representantskaps-/medlemsmøte kan holdes, en av styrets medlemmer til å utføre de plikter som den suspenderte hadde.
 4. Saken forelegges for første representantskaps-/medlemsmøte til behandling. Til dette møtet skal den suspenderte innkalles og gis anledning til å gjøre rede for seg.
  Det er representantskaps-/ medlemsmøtet som gjør det endelige vedtak om suspensjon eller ikke.
 5. Blir suspensjonen fra tillitsvervet stadfestet av representantskaps-/ medlemsmøte, foretar dette også valg av ny tillitsvalgt i stedet for den suspenderte.
 6. Har den suspenderte lønn som tillitsvalgt, kan suspensjonen skje med eller uten bibehold av lønn.
 7. Dersom det ikke blir avholdt representantskaps-/medlemsmøte innen en måned kan den suspenderte påklage dette til forbundsstyret, som kan pålegge klubben å avholde representantskaps-/ medlemsmøte.
 8. Når suspensjonen er endelig avgjort kan klubben ta opp spørsmålet om utelukking av den suspenderte.
 9. Funksjonærer i klubben kan sies opp med de frister som er fastsatt i tilsettingsvilkårene og under henvisning til Arbeidsmiljølovens bestemmelser.

§ 2.2.14 Utelukking av medlemmer

 1. Om noen har opptrådt som streike- eller blokadebrytere skal vedkommende straks utelukkes som medlem.
 2. Medlem som handler i strid med klubbens, distriktets, forbundets eller Landsorganisasjonens vedtekter kan utelukkes etter vedtak i representantskapsmøte/medlemsmøte.
 3. Medlemmer som handler uhederlig eller ukollegialt kan utelukkes etter vedtak i representantskaps-/medlemsmøte med 2/3 flertall.
  I stedet for utelukking kan det på samme måte gjøres vedtak om suspensjon for kortere eller lengre tid.
  Suspenderte medlemmer må i den tid de er suspenderte betale kontingent, men de har ikke el & it forbundets vedtekter del 2anledning til å møte i klubbens møter, og har ingen rettigheter i forbundet i den tiden suspensjonen varer.
 4. Om en sak som er nevnt i pkt 1, 2 og 3 står på dagsorden har styret i klubben plikt til å varsle vedkommende slik at han/hun kan være til stede og forsvare seg.
 5. Utelukking av medlemskap skal i alle tilfeller godkjennes av forbundsstyret.
 6. Slikt vedtak kan innen en måned etter at medlemmet har fått skriftlig melding om det, ankes til landsstyret, uten at klagen har oppsettende virkning.
 7. Utelukking av medlemskap fører alltid med seg at medlemmet mister alle tillitsverv i fagbevegelsen og heller ikke kan delta i fagforeningsmøter.

§ 2.2.15 Medlemmenes plikter

 1. Opptre kollegialt på arbeidsplassen, så vel i alminnelig omgang som under selve arbeidet, samt påtale enhver dårlig handling eller omtale av kollegene.
 2. Vise lojalitet og respekt overfor deres valgte klubbstyre og klubbens vedtak, og ved en felles opptreden, beskytte dem mot forfølgelse fra overordnedes side.
 3. Holde sitt medlemskap i orden ved å påse at medlemskontingent blir trukket i henhold til de ordninger som gjelder.